Per poder descriure la promoció econòmica que podem reportar al municipi, cal considerar per separat, les diverses repercussions que es poden generar:

 Serveis directes

Aquests serveis son generats i requerits per les pròpies necessitats d'execució, de l'operativa diària i de la ocupació del nostre complex.

 

 Serveis indirectes

El rendiment dels serveis indirectes, estaran relacionats amb les necessitats que puguin sorgir de l'evolució i de la implicació turística i cultural del municipi.

 

Evolució dels Indicadors turístics de demanda nacional 2012-2016
(Taxa de variació interanual trimestral)

Font: Elaborat por Exceltur a partir d’EOH, EOTR, EOAP; EOAC, INE i Banc d’Espanya