Tribut Dates Import Observacions
Impost sobre Béns Immobles Urbans 02/05 - 04/07 1,3% del valor Possibilitats de fraccionament amb dates 01/06, 01/09 i 01/12
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 01/03 – 17/05 144,93 €  
Impost sobre Activitats Econòmiques 15/09 – 15/11    
Taxa per a Gestió de Residus Comercials 02/05 – 04/07 456,44 € Possibilitats de fraccionament amb dates 01/06, 01/09 i 01/12
Taxa per entrada de vehicles-Guals 02/05 – 04/07 69,58 €  
Impost sobre Estades en Allotjaments Turístics 01-20/04
01-20/07
01-20/10
01-20/01
0,90 € / nit d'allotjament Pagament trimestral
Impost de Societats 05/09 – 05/11