En aquest apartat, es mostrarà un gràfic en el qual s'hi observarà el nivell de devolució total realitzada i hi disposarem un breu resum de l'estat de les devolucions realitzades.

Per a poder elaborar aquest apartat, serà necessari romandre a l'espera de concretar i convenir amb inversor i/o entitat bancària, el període i quotes de retorn del préstec.