Distintius de qualitat

Pretenem transmetre cada un dels valors i característiques que en identifiquen, reflectint-los de manera inequívoca en la nostre gestió i operativa diària, fent propis els nostres valors inherents i traduint-ho de manera directa i inequívoca als nostres clients, associats, treballadors i el conjunt de la societat que ens rodeja, atorgant la perfecció en cada una de les nostres tasques.

D'acord amb aquests principis i per tal de demostrar el compliment i les realitats de les premises del projecte, realitzarem el registre i integració dels certificats corresponents als estàndards de qualitat, corresponents amb l'excel·lència en gestió corporativa i ambiental:

Distintiu Certificació Estat
Q de Qualitat Turística
UNE 187001:2008
Pendent de realitzar, preparant documentació
Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinacions
SICTED
Pendent de realitzar, preparant documentació
  Sistemes de gestió de la qualitat
UNE-EN ISO 9001:2015
 
Certificació en Gestió Avançada
UNE-EN ISO 9004:2009 + UNE 66174
Pendent de realitzar, preparant documentació
  Certificació del model d'Excel·lència europea Pendent de realitzar, preparant documentació
Garantia de qualitat ambiental Pendent de realitzar, preparant documentació
  Sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental
EMAS + UNE-EN ISO 14001
Pendent de realitzar, preparant documentació
Etiqueta ecològica Europea
Ecolabel
Pendent de realitzar, preparant documentació
Certificació de sostenibilitat d'edificis
DGNB
Pendent de realitzar, preparant documentació
Gestió ambiental del procés de disseny i desenvolupament
Ecodisseny. UNE-EN ISO 14006
Qualitat Ambiental d'Interiors
UNE 171330-2
Pendent de realitzar, preparant documentació
  Sistema de gestió energètica
UNE-EN ISO 50001:2011
Pendent de realitzar, preparant documentació
Medi Ambient d'Emissions de CO2 Pendent de realitzar, preparant documentació
Sistemes de gestió de la innocuïtat d'aliments UNE-EN
ISO 22000
Pendent de realitzar, preparant documentació
  Seguretat de la Informació
UNE-ISO/IEC 27001:2014
Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal - LOPD
Pendent de realitzar, preparant documentació
Servei de Transport de Passatgers
UNE-EN 13816
Pendent de realitzar, preparant documentació
Certificació Sistemes de gestió d'esdeveniments sostenibles
UNE-EN ISO 20121:2013
Pendent de realitzar, preparant documentació
Sistemes de gestió de la seguretat i salut al treball
OHSAS 18001
Pendent de realitzar, preparant documentació
Cartes de Serveis
UNE 93200:2008
Pendent de realitzar, preparant documentació
  Gestió de Continuïtat de Negoci
ISO 22301
 
Gestió del Risc
EA 31
Pendent de realitzar, preparant documentació
IURISCERT Prevenció de Delictes en les organitzacions
 
Pendent de realitzar, preparant documentació
Sistema de gestió per a prevenir el suborn a les organitzacions
IURISCERT Compliance
ISO 37001
Pendent de realitzar, preparant documentació
  Responsabilitat Social
IQNet SR-10 / ISO 26000
Pendent de realitzar, preparant documentació
Certificació Empresa Saludable
AENOR Conform
Pendent de realitzar, preparant documentació
Certificat en conciliació i igualtat
EFR, empresa familiarment responsable
Pendent de realitzar, preparant documentació

Segons evolucionin les fases del projecte i ens permeti procedir amb el registre, compliment i obtenció d'aquests certificats, anirem incloent en aquest apartat per a la seva lliure visualització i comprovació, les diverses acreditacions que ens proporcionin les corresponents entitats encarregades.