Conclusions de l'anàlisi

Conclusions finals

L’experiència en la gestió de la pandèmia Covid-19, està obrint nous escenaris dins del mercat turístic i creant la necessitat d’adaptar el producte i servei segons les noves necessitats.

En aquest punt, ens permet anticipar-nos a aquests nous temps i visions del sector, oferint un producte i servei fortificat, evitant les carències i febleses que s’han viscut.

Ha quedat demostrat que els establiments turístics amb un servei i gestió més controlats, al mateix temps que els hotels de menor envergadura, no han sofert tant les conseqüències front als grans hotels o cadenes hoteleres de gran explotació, facilitant-ne així la seva recuperació.

Tenint en compte tots els factors i condicions analitzades i considerades, podem determinar la solidesa del nostre projecte i garanties d’establiment, essent desitjable que es mantingui i prolongui durant un període molt ampli i amb bones perspectives de futur.

 

Tenint en compte tots els factors i condicions analitzades i considerades, podem determinar la solidesa del nostre projecte i garanties d'establiment, essent desitjable que es mantingui i prolongui durant un període molt ampli i amb bones perspectives de futur.