Estructura de costos

Per a poder analitzar l’estructura de costos del sector hoteler, hem utilitzat la informació publicada al ‘Institut d’Estadística de Catalunya’ (IDESCAT), basat en les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), referent a la mitjana dels hotels de la comunitat autònoma de Catalunya. Les dades a les quals hem pogut disposar, són el més recent possible, essent aquestes corresponents amb l’exercici de l’any 2018.

Resultats econòmics d’empreses turístiques. Catalunya. 2018

  Volum del negoci Consum i treballs fets per a altres empreses Despesa en serveis externs Despesa de personal
Hotels i allotjaments similars 3.791.703 621.771 1.353.459 1.123.667
Allotjaments turístics i de curta durada 484.141 104.643 201.487 123.378

* En milers d’Euros
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l’INE

 

Principals resultats. Hotels i allotjaments similars

  2018
Nombre d’empreses 4.512
Nombre d’establiments 5.199
Personal Ocupat 51.873
Ingressos d’explotació 4.873.085
Volum de negoci 4.695.028
Altres ingressos 178.057
Despeses d’explotació 4.329.431
Consum de matèries primeres i altres aprovisionaments 528.661
Consum de mercaderies 64.453
Treballs realitzats per a altres empreses 181.661
Despesa de personal 1.365.271
Despesa en serveis externs 1.702.276
Altres despeses 119.708
Dotacions per a amortitzacions 367.401
Inversió bruta en actius materials 411.961
Inversió bruta en actius intangibles 20.669

* En milers d’Euros
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l’INE

El % de variació del repartiment de despeses fixes i variables depèn de la categoria de l’allotjament i de la gestió particular que realitzen envers a les diferents despeses sobre la xifra de venda, però generalment:

· La mitja d’aportació a les despeses en costos variables es situa entorn al 26%.

· La mitja de despeses fixes envers als ingressos rebuts, es situa entorn al 63%, del qual un 44,51% correspon a les despeses de personal.

En referencia a l’estructura i comportament dels costos dels establiments hotelers destaca que, generalment, els costos fixos són molt més elevats en comparació amb els costos variables.

Els costos fixos es divideixen en dos partides importants; les despeses de personal i els costos d’explotació de l’establiment.

Ocupació

  T3/2021  
Personal Ocupat 29.514  
Homes 16.953 57,44%
Dones 12.555 42,54%
Personal Assalariat 23.654 80,14%
Personal No Assalariat 5.860 19,86%

Font: a partir de l’Enquesta d’ocupació hotelera de l’INE i Població ocupada en el sector turístic de l’Idescat

 

Variació interanual de la població ocupada en el sector turístic. Per sexe. Catalunya.
T3/2018–T3/2021

Font: Idescat, a partir de l’Enquesta de població activa de l’INE

En funció de l’estructura visualitzada de Catalunya, podem observar les següents consideracions:

· La mitja de treballadors per establiment, es situa entorn als 13 treballadors per hotel.

· El 43% dels treballadors d’aquest sector són dones.

El personal laboral per establiment varia segons la província, la categoria d’hotel i nombre d’habitacions disponibles, però la mitjana se situa en:

Província Treballadors
Barcelona 18
Girona 13
Tarragona 21
Lleida 5